SC Group mang chuỗi giá trị Tâm – Trí – Kiên trên suốt hành trình phục vụ. Kiên định theo đuổi và tạo ra hiệu quả một cách chính trực